Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle acties, diensten en overeenkomsten van of met Casa de Puros BV onderworpen aan de volgende voorwaarden. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en aanvaardt deze zonder voorbehoud. Bij een beroepsfout is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheid uitkeert. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Knokke Heist, zonder korting tenzij anders overeengekomen met de klant. Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 12% per maand. Voor een eerste aanmaningsbrief worden € 5,00 vaste kosten in rekening gebracht, bij een tweede brief € 15,00. Bij uitblijven van betaling wordt een procedure gestart door een incassobureau of deurwaarder. Hiervoor wordt een vaste kost van € 15,00 in rekening gebracht. Bovendien is bij volledige of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 50 euro per factuur. standaard. Bij gebreke van bezwaar wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd voor alle geschillen.